หน่วยการุณรักษ์ (Palliative Care Unit) จัดโครงการอบรมอาสาสมัครและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อเรื่อง “การเยียวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย”

 

หน่วยการุณรักษ์ (Palliative Care Unit) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายพุทธิกา และชมรมบริบาลผู้ป่วยระทะท้ายแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมอาสาสมัครและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อเรื่อง “การเยียวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดในการเข้าอบรมดังนี้

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายควบคู่ไปกับการดูแลด้านร่างกาย

2.       เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

3.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว

เนื้อหาการอบรม

1.       ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

2.       หลักการพื้นฐานและทักษะการดูแลทางด้านจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย

3.       บทบาทในการช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื่องรังและระยะสุดท้าย

4.       ทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       มีอาสาสมัครที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอรอบนอก ที่ผ่านการอบรมและมีทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย อย่างน้อย 100 คน

2.       ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะพื้นฐานในการดูแลจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย โดยสามารถเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยได้

3.       เกิดความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเครือข่ายอาสาสมัครที่อยู่ในชุมชมรอบโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย

 

กระบวนการ

08.30 – 09.00 น.                   ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                   เกริ่น ทำความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย

10.30 – 10.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                   การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความทุกข์

12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                   ฝึกฝนทักษะพื้นฐานในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วย

14.30 – 14.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                   แลกเปลี่ยน และสรุป

 

                              จิตอาสา            คือผู้ให้                    ใหญ่หลวงนัก

                              คือ                     ความรัก                 ที่มอบให้ไม่กังขา

                              พลัง                   แห่งความดี            ก่อเกิดได้ด้วยศรัทธา

                             สร้างโลก           นี้ให้มีค่า                 น่าอยู่เอย

                                   “เราเชื่อว่าทุกคนทำได้ ขอเพียงท่านมีใจ”

 

สนใจสมัครได้ที่ หน่วยการุณรักษ์ (Palliative Care Unit) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธฺกา

ชมรมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทย

 

e-mail: palliativecare@kku.ac.th

Facebook: www.facebook.com/srinagarind.palliativecare

Website: www.md.kku.ac.th/palliativecare

Tel. 043-366598-9   Fax. 043-366599

view : 2186
Written by :: นันทิยา ศิลาชัย
Post at :: 2012-08-17 10:53:51 Post By .:: Nanthiya Silachai
Last edit :: 2012-08-17 10:55:41 Edit By .:: Nanthiya Silachai